GIDA ÜRETİM İZNİ NASIL ALINIR?

Ana Sayfa > Hizmetler

GIDA ÜRETİM İZNİ NASIL ALINIR?

Üretim izni alınabilmesi için işyerlerinin; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğine uygun olarak, ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” almış olması gerekmektedir.

GIDA ÜRETİM İZNİ NASIL ALINIR? 5179 sayılı Kanunun 4. ve3 6. maddeleri ve Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri, bu Yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak “çalışma izni ve gıda sicil numarası” almalıdır. Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte idi. Bu tarih itibarı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Üretim izni alınabilmesi için işyerlerinin; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğine uygun olarak, ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” almış olması gerekmektedir. Ancak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 22.08.2005 tarih ve 2005/84 sayı ile Valiliklere gönderdiği genelgede; “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” ile “iş yeri açma ve çalışma ruhsatının” aynı anlama gelmesi nedeni ile söz konusu iş yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesine ilave olarak ”gıda sicil belgesi” verilmesi gerektiğini bildirmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği kapsamında ilgili kurumlar tarafından “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” ve beraberinde “ gıda sicil belgesi” düzenlenmiş olması veya “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” üzerinde ayrıca “gıda sicil numarası” verilmiş olması halinde söz konusu belgeler de “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine kabul edilmektedir. Üzerinde “gıda sicil numarası” bulunmayan veya beraberinde “gıda sicil belgesi” olmadan tek başına sunulan “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” ise “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine geçmez. Çalışma izni ve gıda sicil belgesi; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder. Bu nedenle 05.08.2005 tarihinden önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan gıda sicil sertifikası/çalışma izni ve gıda sicil belgesi ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, belgeye ilişkin değişiklik ilgili kurumlarca yapılmaktadır.(Belediye, İl Özel İdare Müdürlükleri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri) Et ve et ürünleri üreten iş yerlerine “çalışma izin belgesi” düzenlenmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetki ve sorumluluğunda olduğundan, söz konusu işlemler Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Eti Yönetmelikleri dahilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmektedir. İlgili Yönetmelikler çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “çalışma izni” alan iş yerleri, “çalışma izni ve gıda sicil belgesi almak” üzere ilgili kurumlara başvurur. Aynı işlemler ilgili yönetmelikleri çerçevesinde su ürünleri işleyen tesisler için de geçerlidir. 5179 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Sağlık Bakanlığından alınmış olan “çalışma izin belgesi” “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine kabul edilip, bu belge yanında ayrıca “gıda sicil belgesi” istenmemektedir. Hangi kurum tarafından düzenlenmiş olursa olsun “geçici çalışma izni ve gıda sicil belgesi” adı altında düzenlenen belgeler “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine kabul edilmez. Ancak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği gereği; birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere “deneme izni” verilebilmekte ve deneme izni, deneme izni süresince “açılma ve çalışma ruhsatı” yerine geçmektedir. Bu nedenle deneme izni olan iş yerlerine, deneme izni süresi ile sınırlı olmak üzere “üretim izni belgesi” düzenlenebilmektedir. ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ: Çalışma izni ve gıda sicili alan iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek “üretim izni” almak zorundadırlar. İş yerlerinin üretim izni başvuruları Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi doğrultusunda Tarım İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Buna göre; Başvuru 1. Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi (a) bendinde belirtilen belgeleri bir nüsha dosya halinde hazırlayarak dilekçe ekinde İl Müdürlüğünün incelemesine sunar. 2. Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi (b) bendinde belirtilen belgeleri bir nüsha dosya halinde hazırlayarak İl Müdürlüğünün incelemesine sunar. 3. Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeleri bir nüsha dosya halinde hazırlayarak İl Müdürlüğünün incelemesine sunar. Tarım İl Müdürlükleri tarafından üretim izni verilecek işletmeler: 1. Mevsimlik (yılda en fazla 3 ay faaliyet gösteren) süt ve süt ürünleri işleyen işyerleri 2. Dondurma, yenilebilir buz üreten işyerleri (60 Bg üzerinde olan işyerleri hariç) 3. Zeytinyağ ve bitkisel dolum yapan işyerleri 4. Tuz üretim yerleri 5. Hububat ve Bakliyat unu üreten işyeri 6. Ekmek ve çeşitleri üreten işyerleri 7. Unlu mamuller üreten işyerleri 8. Bulgur üreten işyerleri 9. Hububat ve Bakliyat üreten ambalajlayan işyeri 10. Yumurta ambalajlayan işyerleri 11. Şekerleme, lokum, helva vb. üreten işyerleri (60 Bg üzerinde olan işyerleri hariç) 12. Her türlü pastacılık ürünleri üreten işyerleri 13. Şeker ve şekerleme ambalajlayan işyerleri 14. Tahin, pekmez üreten işyerleri 15. Salamura ürünler üreten işyerleri 16. Hazır yemek üreten işyerleri 17. Kurutulmuş gıda, kuruyemiş, kuru meyve işleyen işyerleri 18. Taze/kuru meyve sebze ambalajlayan işyerleri 19. Baharat işleyen ambalajlayan işyerleri 20. Çay üreten işyerleri 21. Dondurulmuş meyve sebze üreten işyerleri 22. Ambalaj üreten işyerleri 23. Makarna üreten işyerleri 24. Bisküvi, gofret, kek vb. üreten işyerleri 25. Bunların dışında 60 bg altında motor gücü bulunan tüm iş kolları (ekmek katkı karışımı, diğer katkılar, aromalar, balmumu, temel petek, bal ve ürünleri, bitkisel çay, bitkisel karışım, aromatik yağ, gıda takviyesi, Genetik Modifiye gıdalar, özel belenme amaçlı gıdalar, fonksiyonel/özel beyanlı gıdalar hariç) Yetki Devri Kapsamındaki Başvuruların İncelenmesi ve Sonuçlandırılması: İş yerleri tarafından hazırlanan üretim izni başvuru dosyaları en geç otuz gün içerisinde Tarım İl Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınarak, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, ilgili mevzuat ve Yönetmeliklere göre incelenir ve inceleme sonucu tespit edilen eksiklikler resmi yazı ile iş yerlerine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlamayan iş yerlerinin başvuru dosyaları resmi yazı ile iade edilir. İnceleme sonucu dosyası tam olan veya eksiklikleri süresi içerisinde tamamlamış olan iş yerlerinin ürünlerine İl Müdürlüğü tarafından, “üretim izni belgesi” düzenlenir. Yetki Devri Kapsamı Dışındaki Başvuruların İncelenmesi ve Sonuçlandırılması: İş yerleri tarafından hazırlanan üretim izni başvuru dosyaları en geç otuz gün içerisinde İl Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınarak, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, ilgili mevzuat ve Yönetmeliklere göre incelenir ve inceleme sonucu tespit edilen eksiklikler resmi yazı ile iş yerlerine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlamayan iş yerlerinin başvuru dosyaları ise resmi yazı ile iade edilir. İnceleme sonucu dosyası tam olan veya eksiklikleri süresi içerisinde tamamlamış olan iş yerlerinin; Tebliği yayımlanmış ürünler için yapılan başvuruları; Beyanname ve ürüne ait Türk Gıda Kodeksi/ilgili tebliğe uygun hazırlanmış etiket örneği ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından eksiksiz olarak hazırlanmış İnceleme Formu ile birlikte, Tebliği yayımlanmış ürünler için yapılan başvuruları; ürün yüzde bileşimi ve ürüne ait Türk Gıda Kodeksine uygun hazırlanmış etiket örneği ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından eksiksiz olarak hazırlanmış İnceleme Formu ile birlikte sonuçlandırılmak üzere İl Müdürlüğü tarafından Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlüğe intikal etmiş ve incelenerek eksiklikleri İl Müdürlüğü aracılığı ile iş yerlerine bildirilmiş, ancak üç ay içerisinde eksikleri gidermemiş iş yerlerinin başvuru dosyaları İl Müdürlüğüne iade edilir. İnceleme sonucu dosyası tam olan veya eksiklikleri süresi içerisinde tamamlamış olan iş yerlerinin ürünlerine Genel Müdürlük tarafından, “gıda üretim izni belgesi” düzenlenir ve ilgili İl Müdürlüğü’ne gönderilir. Gıda maddesi üreten iş yeri statüsünde olup; ürettiği ürünlere üretim izni almış (örneğin; börek, poğaça v.b.) ancak üretim aşamasının son unsuru olan pişirme işlemini tamamlamamış, tüketiciye sıcak servis sunabilmek için pişirme işlemini şubesi olan sıhhi müessese kapsamındaki toplu tüketim yerinde yapan iş yerleri, anılan ürünlerini gıda güvenliği kurallarına uymak kaydıyla intikal ettirmeleri durumunda ayrıca üretim izni almaksızın pişirme işlemi yapabilir. Lokantacılık faaliyeti; gıda satış ve toplu tüketim yeri (sıhhi müessese) kapsamında yer alan ve mutfağında pişirilen yemeği servis salonunda müşterilerine sunan, talep halinde bireysel müşterilerin paket servis ihtiyacını karşılayan iş yerleridir. Anılan yerler gıda üreten yer kapsamında olmadığı için bu yerlere üretim izni belgesi düzenlenmez. Kamu kurumu, hastane, otel, okul vb. yerlere ait yemekhaneler yemek fabrikası kapsamında değerlendirilmediğinden, bu yerlere üretim izni belgesi düzenlenmez. Sadece ihracaat yapan iş yerlerine istekleri halinde üretim izin belgesi düzenlenir. Üretim izni başvurusu yapılan ürünler , daha önceden izin verilmiş ürün/ürün grupları içerisinde yer alıyor ise söz konusu ürünler için Tarım İl Müdürlüklerince tekrar iş yeri denetimleri yapılmadan başvuruları sonuçlandırılır. Fason üretimlerde, üretimi yapan ile yaptıran arasında sorumlulukları ve süreyi belirten noter onaylı fason sözleşme yapılacaktır. Aynı ürün grubundaki ürünlere ilişkin olarak ilave her bir marka için yapılacak fason üretimlerde mevcut sözleşme yeterli olacağından ayrıca sözleşme istenmez. Bir iş yeri kendi adına alınmış üretim izni belgesini fason üretimde kullanamayacağından, üretimde bulunacağı firma adına yeniden müracaat ederek fason üretim izni almalıdır İşyeri açma ve çalışma ruhsatında yazılı olan faaliyetin dışında aynı iş yerinde yapılacak olan ilave diğer gıda ile ilgili faaliyetler ayrı bir teknoloji gerektirmiyor ise mevcut faaliyetin bir uzantısı yada mevcut faaliyet ile paralellik gösteriyor ve sınıf atlamasını gerektiren ( 3. sınıf GSM şartlarına haiz olmasına rağmen yapılacak ilave faaliyet ile 2. sınıf GSM şartlarına tabi olma gibi) bir durum oluşmuyorsa faaliyet konusunda değişiklik talep edilmeden söz konusu ürünler için de üretim izni verilebilir. SORUMLU YÖNETİCİ İLE İLGİLİ KONULAR: Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 29. maddesine uygun olarak sorumlu yönetici istihdamı sağlanmalıdır. Sorumlu yöneticiler, işverenle noter onaylı sözleşme yaparak söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştıklarına dair meslek odasından alacakları belge (meslek odası olmayanlardan istenmez), diploma örneği ile noter sözleşmesini ibraz etmek mecburiyetindedir. Noter sözleşmesinde sorumlu yöneticinin çalışma gün ve saatleri, Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına dair ibare ve sözleşme süresinin mutlaka yer alması gerekmektedir. Mevsimlik çalışan işyerleri hariç sorumlu yöneticilerin sözleşme süresi en az bir yıl olacaktır. Meslek odasına kayıtlı sorumlu yöneticilerin meslek odasından almış oldukları üyelik belgeleri ve kimlik belgeleri, sorumlu yöneticilik belgesi yerine kabul edilmemektedir. Sorumlu yöneticiler sadece aynı il sınırları içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve başka bir işte çalışamazlar. Kendi adına işyeri olan (muayenehane, ilaç, yem satış bayi vb.), kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişiler (kendi kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere ) sorumlu yöneticilik yapamazlar. İşyeri sahibi aynı zamanda sorumlu yönetici ise meslek odasından alacağı sorumlu yöneticilik belgesi ibraz edilecek ayrıca noter sözleşmesi gerekmemektedir. İşyeri sahibi tüzel kişilik olup, şirket ortaklarından bir kişi sorumlu yönetici ise noter sözleşmesi istenmeyecek, ancak ilgili kişinin anılan işyerinde sorumlu yönetici olduğuna dair yönetim kurulu kararı ile ticaret sicil gazetesi ve ilgili meslek odasından alacağı sorumlu yöneticilik belgesi gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait gıda maddesi/gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerlerinde görev yapan sorumlu yöneticilerden noter sözleşmesi istenmez, ilgili kurum amirinin söz konusu kişinin sorumlu yönetici olarak görevlendirildiğine dair yazısı yeterli olacaktır. Tek bir çalışma izni ve gıda sicil belgesi altında aynı adreste birden fazla faaliyeti yürüten iş yerlerinde; birbirinden farklı üretim yapılan her bir faaliyet konusunun, 60 BG’nün üzerinde veya 10’dan fazla işçi ile yürütülmesi durumu dikkate alınarak, söz konusu iş yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin Ek:7/A’sına uygun sorumlu yönetici istihdam etmesi gerekmektedir. Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 29.uncu maddesinin (c) bendinde tanımlanan iş yerlerinde, ustalık belgesi almış elemanların sorumlu yönetici olarak istihdamı ile ilgili açılan davada Danıştay’ın vermiş olduğu “yürütmenin durdurulması” kararı gereği; 1. Yönetmeliğin 29 uncu maddesi (c) bendi kapsamında 14.10.2006 tarihinden önce sorumlu yönetici olarak istihdamı sağlanan ustaların, çalıştıkları iş yerinden ayrılıncaya kadar sorumlu yöneticilikleri devam etmektedir. Bu çerçevede sorumlu yönetici olarak görevleri devam eden ustaların istihdam başlangıcında; işveren ile noter sözleşmesinin yapıldığı tarih, kendi iş yerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan ustalar için ise Gıda Sicil Sertifikası/Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesinin düzenlendiği tarih esas alınır.. 2. Söz konusu ustalar; – Çalıştıkları iş yerinden ayrılmaları halinde aynı veya başka bir iş yerinde, – İş yeri adresinin değişmesi halinde aynı veya başka bir iş yerinde, – İş yerinin kapanması halinde başka bir iş yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilemez.. 3. Yürütmenin durdurulması kararı öncesi anılan kurslara katılarak “sorumlu yönetici usta eğitim belgesi “ almış ancak 14.10.2006 tarihinden önce herhangi bir işletmede sorumlu yönetici olarak görev almamış ustaların, yürütmenin durdurulması kararı uyarınca işletmelerde sorumlu yönetici olarak görev almaları mümkün değildir.. MARKA İLE İLGİLİ KONULAR: Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından alınan marka tescil belgeleri; emtia listesinde yer alan ürün grubuna ait ve süresi dolmamış olmamalıdır. İşyeri sahibi tüzel kişilik ise marka tescil belgesinin şirket adına düzenlenmiş olmalıdır. İş yerleri tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne başvurulduğuna dair belge ve emtia listesinin ibraz edilmesi halinde, söz konusu belge marka tescil belgesi yerine kabul edilmektedir. Üretim izinlerinde kullanılacak olan markalar “ticari marka “ olmalıdır, “hizmet sektörü” için alınmış markalar üretim izinlerinde kullanılmaz. Yurt dışında veya yurt içinde faaliyet gösteren şirketlerin tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markalarının devir işlemlerinde veya lisans kullanım hakkının verilmesi durumunda bu işlemlerin noter kanalıyla yapılması yeterlidir. Ancak yurt dışındaki şirketlere aynı isim ile ortak olan ve yurt içinde temsilcisi olarak faaliyet gösteren işletmelerden temsilcisi olduğu firmaya ait tescilli veya başvurusu yapılmış markaların kullanımı için herhangi bir belge istenmez. Aşağıda faaliyet konuları verilen iş yerleri için üretim izni işlemlerine esas olmak üzere vergiye esas ticari unvanları marka tescil belgesi yerine kabul edilmektedir. 1-Ürettiği ürünleri yalnızca ürettiği mekanda satan işyerleri , 2-Tabldot yemek üreten işyerleri, 3-Ham yağ üreten işyerleri, -60 BG.nün altında motor gücüne sahip veya 10 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinden; 1 -Mantı,simit,yufka,bazlama,pide,galeta,kadayıf gibi unlu mamul ürünleri üreten işyerleri, 2 -Pastacılık ürünleri üreten işyerleri, 3 -Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri, 4 -Leblebi üreten iş yerleri. KAPASİTE RAPORLARI İLE İLGİLİ KONULAR: Ticaret, Sanayi ve Ticaret veya Sanayi Odalarına bağlı olarak faaliyet gösteren fakat ilgili oda tarafından kapasite raporu düzenlenemeyen iş yerlerine, toplam personel sayısı ve makinaların toplam Beygir Gücü, üretim miktarı vb. bilgileri içerecek şekilde söz konusu odalar tarafından hazırlanan “ekspertiz raporu” kapasite raporu yerine kabul edilmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm iş yerlerine ilgili oda tarafından kapasite raporu düzenlenebildiğinden, söz konusu iş yerlerinden esnaf ve sanatkarlar odası, esnaf ve sanatkarlar odalar birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun onayının bulunduğu “kapasite raporu” istenir. TESK’e bağlı olarak faaliyet gösteren bu iş yerleri için düzenlenmiş olan ekspertiz raporları ise kapasite raporu yerine kabul edilmemektedir. Herhangi bir odaya üye olamayan ve kamu kurumlarına bağlı olarak, mübadele konusu üretim yapan iş yerleri için, işyerinin ortalama beygir gücü ve toplam personel sayısına ilişkin beyanı İl Müdürlüğünün onayı ile kapasite raporu yerine kabul edilir. Sorumlu yöneticinin belirlenmesinde kapasite raporu veya ekspertiz raporunda yazılı olan Beygir Gücü ve toplam personel sayısı dikkate alınır. ÜRÜN YÜZDE BİLEŞİMİ VE ETİKET BİLGİLERİ İLE İLGİLİ KONULAR: Üretim iznine esas olmak üzere iş yerleri tarafından beyan edilen ürün yüzde bileşimlerinde, her bir bileşenin miktarı ayrı ayrı belirtilecek ve toplamı yüze tamamlanır. Söz konusu bildirim, yüzde bileşimleri aynı ancak markaları farklı her ürün için ayrı ayrı yapılır. Pastaneler ve yemek fabrikaları yüzde bileşim yerine üretimde kullandıkları bileşenleri verir, katkı maddeleri ise bileşimdeki yüzde miktarı ve adı ile birlikte yer alır. Etiket örnekleri; Etiketleme Kuralları Tebliği ile ürünlerin tebliğlerinin etiketleme, ambalajlama ve işaretleme bölümüne uygun olacak ve etiket örneklerinde her bir ürünün markası yer almalıdır. Üretim izinlerinde kullanılacak markalar; Etiketleme Kuralları Tebliğinin değişik 5. maddesinin (e) bendine uygun olmalıdır. Bu kapsamda marka tescil belgelerinde aşağıda yer alan ifade ve şekiller yer alsa dahi kabul edilmez. “Özel, spesiyal, extra, süper, mega, lüx, kalite, naturel, doğal, diet… gibi markalar ve ifadeler ile ürünün sağlıklı ve güvenilir olduğuna dair benzeri ifadeler etiket örneklerinde yer almamalıdır. İşyerlerinin ticari unvanları ise bu kapsamda değerlendirilmez. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde katkı maddesi kullanımına izin verilmeyen ürün/ürün gurupları, Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliğinde renklendirici kullanımına izin verilmeyen ürün/ürün grupları ile Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyen ürün/ürün grupları aynı tebliğlerin Ek Tablolarında isim olarak yer almadığı sürece söz konusu ürünlere ait etiket örneklerinde doğal/naturel ibarelerine yer verilebilir. Katkı maddesi ( renklendiriciler ve tatlandırıcılar dahil ) kullanımına izin verilen ürünlerde katkı maddesi kullanılmaması halinde ise etiketlerinde “katkısızdır” ibaresinin kullanımına izin verilebilir. İş yerlerinin yetkili kurumlardan alınma kalite belgesi niteliğindeki belgelere sahip olmaları durumunda TSE, ISO gibi yazıların gıda maddelerinin ambalajı üzerindeki etikette yer almasında sakınca bulunmamaktadır. Ancak HACCP, belirli sektörler için zorunlu bir uygulama olması ile birlikte bu uygulamaya ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca şu an itibari ile bir belgelendirme yapılmamaktadır. Bu nedenle “HACCP” ibaresinin etiket üzerinde yer almasına izin verilmemektedir. Organik ürünlere ilişkin üretim izni başvurularında iş yerlerinden, ürünün organik olduğunu gösterir ve üretimi yapılacak ürünleri kapsayan “Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası” istenir. Söz konusu ürünlerin etiket örnekleri ise Organik Tarım Yönetmeliğinin Organik Ürünlerin Etiketlenmesi başlıklı 24. maddesi ile Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Kuralları Tebliği ve ilgili ürün tebliğine uygun olarak düzenlenecektir. Organik ürünlere üretim izni verme yetkisi Koruma Kontrol Genel Müdürlüğündedir Organik olmayan ürünlerin isimlendirilmesinde bio, biyo, eco, eko, ve org ön eklerinin kullanımına izin verilmez. Diabetik olarak üretim izni başvurusu yapılan ürünlerde iş yerlerinden; ürünün diabetik olduğu ve diabetliler tarafından tüketilebileceğine dair resmi bir kurum veya kuruluştan alınan “Diabetiktir Raporu” nu ibraz etmesi gerekmektedir. Söz konusu raporun ibrazı ile birlikte etiket örneklerinde; “diabetikler için uygundur”, “doktor veya diyetisyen kontrolünde tüketilmesi önerilir” ifadelerinin her ikisine birden yer verilmesi ve Etiketleme Kuralları Tebliğinin “EK-4 besin öğeleri ile ilgili beyan tablosu” dikkate alınarak “enerji ve besin öğesi tablosu”nun yer alması halinde “Diabetik” adı altında bu ürünlere üretim izni verilebilir. Diabetik ürünlere üretim izni verme yetkisi Koruma Kontrol Genel Müdürlüğündedir. Yemeklik bitkisel yağların dışındaki sabit ve uçucu (aromatik) yağlar ile ilgili üretim izni başvurularında; ürünün “latince cins ve tür adı”, “elde edilme yöntemi ( mekanik, pres, damıtma….vb.)” ve ürünlerin “gıda olarak tüketiminin sağlık açısından uygun olduğuna dair “ iş yerinin resmi bir kurum veya kuruluştan alacağı rapor ilgili bilgi ve belgeler istenebilir. Etiketlemede kullanılacak beyanlarla ilgili olarak; insan beslenmesi ve gelişimi için çok önemli gıda maddeleri olmaları nedeniyle “ süt ve süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et ile yumurta” üretim izinlerinde “zihinsel ve bedensel gelişimle” ilgili, tüketicileri yanlış yönlendirmeyecek ve haksız rekabete yol açmayacak şekilde uygun görülen ibarelere de ürün etiketlerinde izin verilebilir. Üretim izni verilmiş ürünlere ait; ürünün genel niteliğini ve ismini değiştirmeyecek şekildeki formülasyon ve etiket bilgilerindeki değişiklikler Türk Gıda Kodeksi ve ilgili mevzuata göre